กำหนดการ

เผยเเพร่เมื่อ 341 เข้าชม

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ และวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

Humanities and Social Sciences “Innovation for the Creative Economy”     

ระหว่างวันที่ 21 – 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

14.00 น.        งานลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมเกลือ
เมืองสกลนคร” ภายในงานจะมีการออกร้านอาหารท้องถิ่นเมืองสกล เน้น แนวคิด zero wast

 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

ภายในงานชมนิทรรศการ ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามรอยศาสตร์พระราชาฯ

09.00 – 09.30 น.       พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

09.30 – 10.30 น.       การปาฐกถาพิเศษเรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

โดย ท่านจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีเครือข่าย ผู้ดำเนินรายการ โดย ดร.วินิธา พานิชย์

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.        การนำเสนอผลงาน

รับเกียรติบัตรภายหลังจากการนำเสนอผลงาน

17.00 – 17.30 น.        พิธีปิดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : Option Tour (ตามเอกสารแนบ)