หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “พลังปัญญาแห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ปัญหาและความท้าทาย”

Intellectual Power of Humanities and Social Sciences: Problems and Challenges

วันที่ 26 สิงหาคม2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

          กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การเผชิญกับความท้าทายใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่หลังโลกเสรีนิยมสมัยใหม่ทาให้แวดวงวิชาการจาเป็นที่จะต้องพิจารณาและถกประเด็นกันอย่างกว้างขวางว่า กระบวนทัศน์ด้านการจัดการศึกษาของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นตอบโจทย์ต่อการรับใช้สังคม รวมถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสอดคล้องและเข้าใจกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆหรือไม่ พลวัตของศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเป็นไปในทิศทางใด และการสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจะนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถรับใช้สังคมได้จริงหรือไม่ อย่างไร
         การวิจัยและบริการวิชาการเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักวิชาการในระดับอุดมศึกษา การใช้ความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคลากรแล้วยังจะนาไปสู่การบูรณาการเพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาตาแหน่ง ทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ จึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้ก้าวหน้าไปด้วยความรู้ที่สอดคล้องกับยุคสมัย ยกระดับความคิด การรับรู้ของประชากรในความเป็นพหุลักษณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความสาคัญ กับประเด็นทั้งหมดดังกล่าวจึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้แนวคิด "พลังทางปัญญาแห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ปัญหาและความท้าทาย" ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับบทบาทของนักวิชาการและนักวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ สามารถพลิกวิกฤตสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงและปัญหาในทุกระดับทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ โดยใช้องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเห็นปัญหาและความท้าทายขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งในทุกมิติ นาไปสู่การร่วมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายอย่างมีความสุขและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปสู่สาธารณชน สร้างพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันจะนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความและผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
5. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้าโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8:30 – 17:30 น.

สถานที่จัดประชุม
ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. การนาเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. การนาเสนอบทความวิชาการ

หัวข้อในการประชุม
1. ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2. วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. วรรณกรรมศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีท้องถิ่น
4. ปรัชญาและศาสนา
5. จิตวิทยา
6. ศิลปศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์
7. ประวัติศาสตร์
8. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
9. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10. การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์
11. การท่องเที่ยว การโรงแรมและนันทนาการ
12. บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. สาขาวิชาอื่นๆ หรือสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินการดาเนินการ

ปฏิทินดำเนินงาน

การดำเนินงาน

วันดำเนินการ

 

ขยายวันรับบทคัดย่อ            ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

15 มิถุนายน 2560

 

แจ้งผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า

5 กรกฎาคม 2560

 

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

20 กรกฎาคม 2560

 

ผู้นำเสนอบทความส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

15 สิงหาคม 2560

 

การประชุมวิชาการและวิจัย

26 สิงหาคม 2560

 

การสมัคร
        ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมนาเสนอผลงาน หรือร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://husoccon.snru.ac.th หรือ e-mail: husoccon@snru.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่อยู่ 680 หมู่ 11 ตาบลธาตุเชิงชุมอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-4014

ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ โทรศัพท์มือถือ 081 – 768 6816
อาจารย์นภาไล ตาสาโรจน์ โทรศัพท์มือถือ 081 – 060 3218
นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลี โทรศัพท์มือถือ 082 – 108 8751
e-mail : husoccon@snru.ac.th หรือที่ website :http://husoccon.snru.ac.th

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม